სამეცნიერო სტატიები საქართველოს პერიოდულ გამოცემებში

 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. ა. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კრებული, ტერმინოლოგიური საკითხები III, 2018
 • L. Chobanyan, T. Chubinishvili, N. Makhviladze, A. Patsatsia. Analysis of scientific productivity at the meso- and macro-levels, Matsne. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series, V.42, N3, p.425-428. 2016
 • ფ. წოწკოლაური. მცირე საწარმოთა მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში, ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, № 1, 2016
 • ლ. ჩობანიანი, თ. ჩუბინიშვილი და სხვ. სამეცნიერო კოლექტივების ბიბლიომეტრული მაჩვენებლების შედარებისათვის ციტირების ეფექტური ინდექსის განსაზღვრა და შეფასება, Georgian Engineering News, №4, 2015
 • ფ. წოწკოლაური, რ. აბულაძე. სოციალური კომერციის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრ. კრებ. VIII, 2015
 • ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე, ლ. ლურსმანაშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. აბრეშუმის წარმოების განვითარების ისტორია საქართველოში. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბ. №1(715), 2014
 • გ. გოგიჩაძე, თ. გოგიჩაძე, ე. მისაბიშვილი, გ. კამკამიძე. სიმსივნური უჯრედების ვარიაბელური მემბრანული პოტენციალის შესაძლო ეფექტი სხვადასხვა სახის კანცეროგენულ პროცესზე. ჟურნალი „საქართველოს სამედიცინო სიახლენი“, №9(234), 2014
 • ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, ო. შატბერაშვილი. ინფორმაციული რესურსების შექმნა და სოფლის მეურნეობის დარგის ინფორმაციული კომუნიკაციების მართვა, შრომათა კრებული „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემიის შრომათა კრებული, 2013
 • L. Chobanyan, N. Makhviladze, O. Shatberashvili, P. Tsotskolauri. The unification of bibliometric indices to assess the level of scientific productivity at the micro- and mezo levels. Georgian Engineering News, pp.28-33, N3, 2013.
 • ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე. ზოგიერთი საკვები ინგრედიენტის კანცეროგენური პოტენციის შესახებ. „აფხაზეთის მოამბე“, 2013.
 • გ. გოგიჩაძე, გ. კამკამიძე, თ. გოგიჩაძე, ე. მისაბიშვილი. კიბოს უჯრედის ცვლადი მემბრანული პოტენციალის შესაძლებელი ეფექტი სხვადასხვა კანცეროგენურ პროცესებზე. საქართველოს სამედიცინო სიახლენი. 2013
 • მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი, ე. მისაბიშვილი, ე. პავლოვიჩი. ინფორმაციული მხარდაჭერა, როგორც მეცნიერებისა და განათლების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, #1(714), 2013.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე. ქსელური მიდგომა სამეცნიერო შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო უზრუნველყოფის მარკეტინგის პრომოუშენის და პარტნიორთა ძიების პროცესებში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბ. #3, 2013
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. ბიზნეს-ინჟინერიის სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბ. #4, 2012
 • ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, ი. ბედინაშვილი. ცოდნის შეფასების მეთოდები და საქართველოს საინოვაციო პოლიტიკა, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი, #2, 2012
 • ი. გოგოძე. საქართველოში საწარმოთა კლასტერიზაციის პროცესის შეფასების ინსტრუმენტები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN), #3(63), გვ. 65-72, 2012
 • L. Chobanyan, S. Chobanyan, G. Giorgobiani . Compact vector summation and its applicatiponin Scheduling Theory. Bull. Georgian National Acad. Sci. v.5, N.1, p.16-21, 2011
 • ფ. წოწკოლაური, ი. გაგნიძე. ინოვაციის მხარდამჭერი განათლების სისტემა ევროკავშირში. მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია – გზამკვლევი, 2010
 • ლ. ჩობანიანი, ვ. მაღრაძე, ნ. მახვილაძე, ო. შატბერაშვილი, ფ. წოწკოლაური. ბიბლიომეტრული ინდექსების უნიფიცირება სამეცნიერო პროდუქტიულობის შეფასებისათვის მაკრო- და მეზო- დონეზე, ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის საქართველოს ფედერაცია, ტექინფორმი, თბ. 2010 (ინგლისურ ენაზე).
 • ნ. მახვილაძე, მ. კოპალეიშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. Legal Regulation of Innovation Activitiy in Post-Soviet Countries. International Journal “Information and Innovation”. ICSTI, N3-4, pp.15-25, 2010
 • ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, თ. ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა, ტექინფორმი, დეპ. შრომა #1258, 2010
 • ფ. წოწკოლაური, ო. შატბერაშვილი. კვლევითი სისტემა საქართველოში და მისი ბიბლიომეტრული შესწავლა, ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #2, 2009
 • ფ. წოწკოლაური, გ. შუბლაძე. ბიზნესის დეფინიციის საკითხისათვის, ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #6, 2009
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, ი. ბედინაშვილი. ცოდნის შეფასების მეთოდები და საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, #2, ISSN 1512-0538, 2009
 • თ. ჩუბინიშვილი, ი. გოგოძე. საქართველოს საინოვაციო პოტენციალი: საპატენტო აქტივობის ანალიზი, ჟურნალი „ეკონომიკა“, #5-6, გვ. 142-155, 2009
 • ფ. წოწკოლაური. ინტერნეტის როლი ფირმის სავაჭრო ოპერაციების განხორციელებაში, ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #2, 2008
 • თ. ჩუბინიშვილი, ი.გოგოძე. საქართველოში მეცნიერებისა და ინოვაციის სტატისტიკის მოდერნიზაციის საკითხისათვის, Jურნალი „ეკონომიკა“, #3-4, გვ. 119-128, 2008
 • ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. ქუდებიანი ტილოს მუშაობის კვლევა წმინდაბოჭკოვანი ბამბის ჩეჩისას, ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, №3, 2008 წ.
 • ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. ჩეჩის პროცესის კვლევა ქუდებიან საჩეჩ მანქანაზე, ჟურნალი „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე“, ქიმიის სერია, რუბრიკა „მსუბუქი მრეწველობა“, №2, 2008
 • G. Gogichadze, E. Misabishvili, T. Gogichadze. Tumor cell formation by normal somatic cells fusing and cancer prevention prospects. Medical Hypotheses, #66, pp. 133-136, 2006
 • ნ. ჩხაიძე, ნ. ბოქოლიშვილი. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის მომავალი, ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, №3, 2006 წ.
 • გ. გოგიჩაძე, ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე. შებრუნებული კორელაცია კანცეროგენობასა და ფუზეგენობას შორის ოლეინის ცხიმოვანი მჟავას მაგალითზე - ჰიპოთეზა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A, ტ. 31, #4, გვ. 503-505, 2005
 • გ. გოგიჩაძე, ე. მისაბიშვილი, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია. კიბოს პოლიეტიოლოგიზმის და მონოპათოგენიზმის საკითხისათვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერ. აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი, #4(23) გვ. 47, 2005
 • თ. ჩუბინიშვილი. ინოვაცია და ინფორმაცია, ჟურნალი „ინოვაცია“, თბ. 2003
 • ნ. ჩხაიძე, ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: „მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები“, 2003
 • ნ. ჩხაიძე, ნ. კობახიძე, მ. გოგოჭური. ნულოვანი მოგების ანალიზი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: „მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები“, 2003
 • ნ. ჩხაიძე, გ. კუპრაშვილი. მეწარმეობის სამართლებრივი ფორმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები: „მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები “, 2003
 • ე. მისაბიშვილი. გლუკოზისა და ლაქტოზის ციტოპათოგენური ეფექტების შესწავლა მოკლევადიან ქსოვილთა კულტურაში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A, ტ. 28, #1-2, გვ. 119-125, 2002
 • გ. გოგიჩაძე, ე. მისაბიშვილი. საკვები ცხიმებისა და ონკოგენეზის შესაძლო ურთიერთკავშირის საკითხისთვის. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. A, ტ. 28, #5-6, გვ. 519-523, 2002
 • ი. ჯიქია, ე. მისაბიშვილი, გ. გოგიჩაძე. მოკლევადიანი ფუზოგენური ტესტი ქიმიური ნივთიერებების კანცეროგენების განსაზღვრისთვის. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ალ. ნათიშვილის სახ. ექსპერიმენტული მორფოლოგიის ინსტიტუტი, #3-4(9-10), გვ. 30, 2002
 • E. Misabishvili, I. Jikia, G. Gogichadze. Influence of Oleic and Linoleic Fatty Acids on Nuclear Erythrocytes. Bulletin of the Academy of Sciences, v. 166, 2, p. 343-345, 2002
 • გ. გოგიჩაძე, თ. გოგიჩაძე, ი. ჯიქია, ე. მისაბიშვილი. კვების თავისებურებების გავლენა სხვადასხვა ლოკალიზაციის კიბოს განვითარებაზე. ბიოლოგიისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები (სახ. უნივერსიტეტის შრომათა კრებული), ტ. 1, გვ. 30-35, 2000
 • ლ. შენგელია, ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენება საფეიქრო მრეწველობაში, საინფორ. ფურცელი, სერია „სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაცია“, #3, ტექინფორმი, 1990
 • Н. Махвиладзе, Э. Павлович, М. Копалеишвили, Л. Шенгелия. Состояние и перспективы применения процесса опаливания на текстильных предприятиях республики Обзорная информация, серия: Легкая промышленность, ГРУЗНИИНТИ, 1989
 • Л. Шенгелия, Н. Махвиладзе. Новый ассортимент галстуков, ИЛ, Легкая промышленность, 1988
 • Н. Махвиладзе, Ш. Пичхадзе, Т. Сихарулидзе. Интенсификация печатания трикотажного полотна, Ж. «Текстильная промышленность», №5, М., 1986
 • Н. Махвиладзе, В. Пергушев, В. Гурман, Г. Кричевский. О роли свободных радикалов в процессах фотодеструкции азокрасителей на полиамидном материале, Ж. «Прикладная химия», №6, М., 1984
 • Н. Махвиладзе, В. Пергушев, В. Гурман, Г. Кричевский. Образование молекулярного азота при фотораспаде дисперсного азокрасителя алого Ж в ПА материале, Известия ВУЗов «Химия и химическая технология», №2, М., 1984
 • Н. Махвиладзе, В. Пергушев, В. Гурман, Г. Кричевский. Фотопревращения дисперсных азокрасителей в полиамидной пленке, Известия ВУЗов «Химия и химическая технология», №3, М., 1981
 • თ. ჩუბინიშვილი, დ. კოდუა, ი. მასურაშვილი, ი. სტეფანოვი. Имитационная модель системы снабжения потребителей транзитом и через базу. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, თბილისი, #2, 1979
 • თ. ჩუბინიშვილი, ი.წიფური). Об оптимальном управлении запасами при случайной задержке поставок. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 74, #2, 1974
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Задача выбора формы функционирования складских систем. Математические методы решения экономических задач. Сборник 5. Москва, 1974 Т.
 • თ. ჩუბინიშვილი, კ. დოკვაძე, დ. კოდუა, რ. სალია, ი. წიფურია. Об одном подходе к задаче краткосрочного прогнозирования спроса. Исследования некоторых вопросов математической кибернетики ТГУ, Тбилиси, 1973.
 • თ. ჩუბინიშვილი, კ. დოკვაძე, დ. კოდუა, რ. სალია, ი. წიფურია. Алгоритм краткосрочного прогнозирования спроса. Исследования некоторых вопросов математической кибернетики ТГУ, Тбилиси, 1973.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ი. წიფურია. Об одной задаче управления запасами. Исследования некоторых вопросов математической кибернетики ТГУ, Тбилиси, 1973.
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Об одной задаче теории управляемых систем. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 64, #3, 1971.
 • T. Chubinishvili. Motion of soil particles following an underground explosion. Combustion, Explosion, and Shock Waves. Volume 4, Issue 3, pp. 240-245, 1971
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Об одной динамической модели управления запасами при случайных величинах спроса и длительности времени доставки. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 54, #3, 1969.
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Об оптимальных политиках управления запасами с одноразовой закупкой при случайной задержке поставок. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 55, #3, 1969.

სამეცნიერო სტატიები უცხოურ გამოცემებში

 • J. Gogodze. National Innovation System and Culture: A Cross-Country Analysis. International Journal of Scientific & Technology Research N5(12), 92-101, 2016
 • J. Gogodze. Mechanisms and Functions within a National Innovation System. Journal of Technology Management and Innovation N11(4), 12-21; Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile, 2016
 • J. Gogodze. The Composite ECAICI: Positioning Of Georgias Innovative Capacities In The Europe-Central Asia Region. International Jornal of Scientific & Technology Research, IJSTR, Vol. 2, Issue 9, pp. 112-119, 2013.
 • J. Gogodze. Measuring Innovative Capacities of the Georgia Regions. Journal of Technology Management & Innovation, JOTMI, Vol. 8, Issue 3, pp. 116-126, 2013.
 • J. Gogodze, M. Uridia. Georgian Research and Development System in 1996-2005. Caucasus Journal of Social Sciences, Volume 2, Issue 5, 228-239, 2011
 • N. Makhviladze, M. Kopaleishvili, T. Chubinishvili. Legal Regulation of Innovation Activitiy in Post-Soviet Countries. International Journal “Information and Innovation”. ICSTI, N3-4, pp. 15-25, 2010
 • T. Chubinishvili, J. Gogodze. Analyssis of Georgia’s patent activity. Information and Innovation, N1-2, 2010.
 • T. ChubiniSvili, N. Makhviladze, M. Kopaleishvili. Legal Regulation of Innovation Activity in Post-Soviet Countries. International Journal “Information and Innovations”, N3-4, 2010
 • G. Gogichadze, E. Misabishvili, T. Gogichadze. Tumor cell formation by normal somatic cells fusing and cancer prevention prospects. Medical Hypotheses v.66, pp. 133-136, 2006
 • E. Misabishvili, I. Jikia, G. Gogichadze. Influence of Oleic and Linoleic Fatty Acids on Nuclear Erythrocytes. Bulletin of the Academy of Sciences, v. 166, 2, pp. 343-345, 2002
 • L. Chobanyan, G. Kratsashvili, O. Shatberashvili. File system of the retrospective retrieval of patent material based on capri magnetic tapes, Scientific and Technical information. Series 2 Information Systems and Processes. Issue: 12, Pages: 13-15, 1986
 • L. Chobanyan, G. Gurgenishvili, A. Nersesian. Generalized susceptibilities of a one-dimensional electron-system in a magnetic field, Journal of Experimental and Theoretical Physics, Volume: 73 Issue: 1, Pages: 279-288, 1977
 • L. Chobanyan, G.Gurgenishvili, A.Nersesian, G.Kharadze. One-dimensional system with short-range attraction in case of one electron per atom, Journal “Physic B”. Volume: 84 Issue: 2, Pages: 243-248, 1976
 • L. Chobanyan, G. Gurgenishvili, G. Kharadze. Exactly solvable model of Bose-gas with impurity, Journal “Theoretical and mathematical Physics”, Volume: 25 Issue: 2 Pages: 1128-1131, 1975
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Задача выбора формы функционирования складских систем. Математические методы решения экономических задач. Сборник 5. Москва, 1974
 • თ. ჩუბინიშვილი, რ. სალია, ი. წიფურია. Некоторые обобщения модели упраления запасами. Проблемы управления запасами. ЦЭМИ, Москва, 1972
 • T. Chubinishvili. Motion of soil particles following an underground explosion. Combustion, Explosion, and Shock Waves. Volume 4, Issue 3, pp. 240-245, 1971
 • Т. Чубинишвили. О разлете частиц грунта при подземном взрыве. Физика горения и взрыва. 3.1968 СО АН СССР Новосибирск , 1968.

სამეცნიერო კონფერენციები და სემინარები

 • P. Tsotskolauri. Transformation of South Caucasus Countries During 25 Years of Independence, (co-autors L. Korganashvili, N. Mammadova, L. Kochlamazashvili), 12th International Conference on Social Sciences Amsterdam, 19-20 May 2017, Proceedings Volume II, ISBN 9788890916144 (Website: http://icss12.euser.org/ )
 • П. Цоцколаури. Библиометрические индексы для оценки грузинской научной продукции, SULKHAN-SABA ORBELIANI TEACHING UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS BLACK SEA RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY AND INNOVATION, INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES: STRATEGIES AND TECHNOLOGIES February 24, 2017 (on-line conference)
 • ლ. ჩობანიანი, თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე, ა. fაცაცია. Analysis of scientific productivity at the meso- and macro-levels (სამეცნიერო პროდუქტიულობის ანალიზი მეზო- და მაკრო დონეზე), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში“, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, 2016
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ი. ბედინაშვილი. Reflection of the Results of researchers Carried out in Chemistry and Chemical Technologies in Scientific Periodicals of Georgia. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში“, http://conference.iice.ge/wp-content/uploads/2016/10/TEZISEBI-201652.pdf, 21-23 სექტემბერი, ურეკი, 2016
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. ტრეინინგი - სემინარი: „სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში“. თბილისი, 13 დეკემბერი, 2016
 • ლ. ჩობანიანი, ს. ჩობანიანი. შთაინიცის ფუნქციონალის თითქმის ოპტიმალური გადანაცვლების პოვნა მონტე-კარლოს ალგორითმის საშუალებით, SCCTW 2016 (South Caucasus Computing and Technology Workshop), https://indico.cern.ch/event/572800/contributions/2319180/attachments
 • /1347735/2032980/Cern2016Talk-final_28129.pdf, Tbilisi, Georgia, 3-7 October, 2016.
 • ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი. მეცნიერებათმზომელობითი მეთოდების გამოყენება მეცნიერთა და სამეცნიერო კოლექტივების მუშაობის ეფექტურობის ანალიზისთვის, საერთაშორისო სემინარი. 24-28 ოქტომბერი, ქ. მინსკი (ბელორუსი), BNTU (ბელორუსის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი). 2016
 • П. Цоцколаури. Восточноевропеиский университет экономики и менеджмента, г. Черкассы. Международная научно-практическая конференция «Финансово-экономическое и учетно-аналитическое обеспечение предпринимателской деятелности», название доклада «Проблемы менеджмента изменений в грузинских бизнес компаниях», 20-21 Апреля, 2016
 • П. Цоцколаури. Международная научно-практическая конференция на тему: Формирование современного экономическово пространства: преимущества, риски, механизмы реализации», название доклада “Issues of Training of Scientific Personnel in Georgia”, SULKHAN-SABA ORBELIANI TEACHING UNIVERSITY ((Georgia), BLACK SEA RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY AND INNOVATION (Ukraine), (on-line conference), 29.04.2016
 • L. Chobanyan, S. Chobanyan, G. Giorgobiani. An Algorithmic Solution to the Problem of Compact Vector Summation with an Application to Scheduling Theory, Third ATLAS South Caucasus Grid&Cloud Computing Workshop, Tbilisi, Georgia, 20-24 October, 2014
 • L. Chobanyan, V. Kvaratskhelia. An Algorithmic Solution to the Problem of Compact Vector Summation with an Application to Scheduling Theory. 9th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT-2013), 23-27 September, Yerevan, Armenia. Proceedings, pp. 58-60, 2013
 • Н. Махвиладзе, Л. Чобанян, О. Шатберашвили. Создание в Грузии нформационных ресурсов и управления информационными коммуникациями в области сельского хозяйства. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია, შრომათა კრებული, ქ. თბილისი, 3-4 ოქტომბერი, 2013
 • ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, ო.შატბერაშვილი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ინფორმაციული რესურსების შექმნა და ინფორმაციული კომუნიკაციების მართვა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“. 3-4 ოქტომბერი, 2013
 • Н. Махвиладзе. Информационный и Коммуникационный Менеджмент (Управление информацией и коммуникацией) в сельскохозяйственных исследованиях для развития. Семинар для сотрудников центров сельскохозяйственной информации региона ЦАК. Тбилиси, 12-16 декабря, 2011
 • Н. Махвиладзе, Т. Чубинишвили. Вопросы формирования информационной среды поддержки инновационных процессов. Международная научно-практическая конференция «Роль научной инновации в развитии экономики страны». Центр научных инновации при НАН Азербаиджана. Баку, 24-25 ноября, 2011.
 • Л. Чобанян. Усиление Сельскохозяйственных информационных систем для совершенствования системы сельскохозяйственных исследований и инноваций. Региональное совещание по преобразованию и усилению системы сельскохозяйственных исследований и инноваций в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа. Ташкент, Самарканд. 29.11-3.12, 2011.
 • Л. Чобанян. Стандарты метаданных CIARD. С/х словари. AGROVOC. Использование многоязычного словаря AGROVOC для индексирования поисковых запросов для информационного поиска в базах данных. Семинар для сотрудников центров сельскохозяйственной информации региона ЦАК. Тбилиси, 12-16 декабря 2011
 • Т. Чубинишвили, Н. Махвиладзе. Вопросы формирования информационной среды поддержки инновационных процессов. International Conference - The Scientific Innovation Role in the Development of the Country’s economy. November, 2011
 • L. Chobanyan, V. Magradze, N. Makhviladze, O. Shatberashvili, P. Tsotskolauri. Development of Bibliometric Tools and their adaptation to the study of Georgian scientific products. The International Scientific Conference Devoted to the 80th anniversary of Academician I.V. Prangishvili "Information and Computer Technologies, Modeling, Control". Tbilisi, Georgia, p.167, 2010.
 • ლ. ჩობანიანი, ს. ჩობანიანი, გ. გიორგობიანი. Compact Vector Summation and its Applications to problems of Scheduling Theory. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ინფორმაცია, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, კონტროლი“, მიძღვნილი აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისადმი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ. 2010
 • Н. Махвиладзе, О.Шатберашвили. Состояние информационно-коммуникационного менеджмента для развития с/х исследований в Грузии, Доклад на семинаре по РАИС ЦАК (CACAARI), Ташкент, Узбекистан, 13-14 июля, 2010
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. Problems of Creation of a national innovation system in Georgia, მოხსენებათა კრებული, ბაქოს მე-3 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 22 ოქტომბერი, 2009
 • თ. ჩუბინიშვილი, ნ. მახვილაძე, ფ. წოწკოლაური. სამეცნიერო პოტენციალი და მისი მართვის პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო IV სამეცნიერო-პრაქტიკული სემინარის შრომათა კრებული. აზერბაიჯანის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია, სამეცნიერო ინოვაციების ცენტრი, ბაქო, 15 მაისი, 2009.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ფ. წოწკოლაური. საინფორმაციო ტქნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში. საერთაშ. სამეცნ. კონფერ. შრომათა კრებული „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 14-16 მაისი, 2008.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ფ. წოწკოლაური. მეცნიერების რეფორმირების და მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“, შრომათა კრებული, თსუ, ეკონომიკისა და ბიზანესის ფაკულტეტი, 22-24 ოქტომბერი, 2008.
 • ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ე. პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები, ქუთაისი, 14-16 მაისი 2008. მოხს. თეზისები, ა. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი, 2008
 • თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოსა და აბრეშუმის გზის სხვა ქვეყნების მსოფლიო მემკვიდრეობის მულტიმედია და ვებ-პუბლიკაციები. TELESOL - საერთაშორისო სემინარი. აზერბაიჯანი, ბაქო. 5-6 თებერვალი, 2004
 • თ. ჩუბინიშვილი, ო. შატბერაშვილი, ლ. ჩობანიანი. Мультимедиа и Web-публикации по мировому наследию Грузии и других стран Шелкового пути. Тезисы докладов международного семинара –TELESOL. Азербаиджан, Баку. 2-4 октября, 2003.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ო. შატბერაშვილი, ლ. ჩობანიანი. Семейство электронных продуктов для поддержки бизнеса – ДЕЛОВАЯ ГРУЗИЯ. Тезисы докладов международной конференции «TELEMATICS CAUCASUS-2001». Тбилиси. 20-24 октября, 2001.
 • თ. ჩუბინიშვილი, ო.შატბერაშვილი. საინფორმაციო საქმიანობა ქვეყნის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის „ინფორმატიზაცია, ახალი ტექნოლოგიები“. შრომათა კრებული. თბილისი. 21-22 ოქტომბერი, 1997
 • ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. ნატურალური აბრეშუმის მსოფლიო წარმოება და კონიუნქტურა, სამეც. ტექნიკ. კონფ. შრომ. კრებ. საქ. საფ. მრეწ. ს/ს გაერთ., 1992
 • ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია, თ. ჩუბინიშვილი. ბამბის ნაზავის დიაგნოსტიკური კვლევა ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენებით, საფეიქრო მრეწველობის საქ. ს/კ ინსტიტუტის 30 წ. მიძღვნილი რესპ. ს/ტ კონფერ. მოხს. თეზისი, 1990
 • Л. Шенгелия, Н. Махвиладзе, Н. Чхаидзе. Изменения в ассортименте текстильной промышленности Грузии, Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, посвященной 30 лет. ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1990
 • Л. Шенгелия, Н. Махвиладзе. Роль творческих групп качества в повышении эффективности производства, Тезисы докладов Республиканской конференции, ГрузНИИНТИ, Тбилиси, 1988
 • Н. Махвиладзе, В. Нозадзе, И. Мтиулишвили. Изучение прочности окрасок, полученных от экстрактов некоторых растений, Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, Тбилиси, 1986
 • Н. Махвиладзе, Т. Сихарулидзе, И. Мтиулишвили. Интенсификация технологии печатания трикотажных полотен из х.-б. пряжи активными красителями, Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, Тбилиси, 1985
 • Н. Махвиладзе, Т. Сихарулидзе, В. Нозадзе, Л. Бутлиашвили. Исследование возможности устранения закручиваемости кромок основовязаного трикотажного полотна, Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, Тбилиси, 1984
 • В. Пергушев, Н. Махвиладзе, В. Гурман, Г. Кричевский. Влияние концентрации дисперсных красителей на эффективность их фотовыцветания в полиамидном материале, Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции, Тбилиси, 1982
 • В. Пергушев, Н. Махвиладзе, В. Гурман, Г. Кричевский. Влияние кислорода на эффективность фотопревращения азокрасителей в ПА пленке, Материалы III республиканской конференции молодых химиков Грузии, Кутаиси, 1980
 • В. Пергушев, Н. Махвиладзе, В. Гурман, Г. Кричевский. Механизм фотопревращения дисперсных азокрасителей на синтетических субстратах, Выступление на московском семинаре по светостабилизации окрасок, МТИ, М., 1980
 • В. Пергушев, Н. Махвиладзе, В. Гурман, Г. Кричевский. Изучение фотодеструкции некоторых дисперсных моноазокрасителей в полиамидной пленке, Тезисы докладов I Всесоюзной научной конференции «Светостабилизация окрашенных волокон и пленок», МТИ, М., 1979

მონოგრაფიები, სახელმძღვანელოები

 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე, ფ. წოწკოლაური და სხვ. ქართული რეფერატული ჟურნალი, ISSN 1987-5800, 2008-2017 წწ.
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი და სხვ. საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების კლასიფიკატორები, ISBN 978-999-28-995-0-2, http://tech.caucasus.net /GEO/News/Clasificat-Siaxle.pdf, 2017
 • მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ი. ბედინაშვილი, ე. პავლოვიჩი. Classifiers International Databases of Scientific Publications, სტუ, 2016
 • N. Makhviladze, M. Kopaleishvili, T. Chubinishvili, I. Bedinashvili. REFLECTION OF THE RESULTS OF RESEARCHES CARRIED OUT IN CHEMISTRY AND CHEMICAL TECHNOLOGIES IN SCIENTIFIC PERIODICALS OF GEORGIA . Tbilisi, p. 168, 2016
 • L. Chobanyan, T. Chubinishvili, N. Makhviladze, A. Phatsatsia. ANALYSIS OF SCIENTIFIC PRODUCTIVITY AT THE MESO- AND MACRO LEVELS, Georgian Technical University, Institute TECHINFORMI, Tbilisi, p. 23. 2016
 • ფ. წოწკოლაური, რ. აბულაძე. ელექტრონული ბიზნესი, დამხმარე სახელმძღვანელო, თბ. 2016
 • ფ. წოწკოლაური. „რისკ-მენეჯმენტი“, (ელ. ვერსია), ლექციების კურსი, 2016
 • ი. გოგოძე. ინოვაციური საქართველო: მიმდინარე სტატუსი. გამომცემლობა „საუნჯე“, თბილისი, ISBN: 978-9941-442-66-7, 2013
 • ფ. წოწკოლაური. ელექტრონული კომერცია, (მონოგრაფია), 2013
 • ფ. წოწკოლაური. მოტივაცია - მენეჯმენტის ფუნქცია, (მონოგრაფია), გამომცემლობა „საუნჯე“, 2012
 • ფ. წოწკოლაური, გ. შუბლაძე, ბ. მღებრიშვილი. მენეჯმენტის საფუძვლები, სახელმძღვანელო, თბ. 2011
 • მ. კოპალეიშვილი. საინოვაციო საქმიანობის საკანონმდებლო უზრუნველყოფა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ტექინფორმი. ISBN 978-99928-995-7-1, 2010
 • მ. კოპალეიშვილი, ი.ბედინაშვილი. უცხოეთის ქვეყნების ეროვნული საინოვაციო სისტემები. ტექინფორმი. ISBN 978-99928-995-8-8, 2009
 • მ. კოპალეიშვილი, ი.ბედინაშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET, ქართულ-ინგლისური ინტერნეტ-ცნობარი, ISBN 99928-995-2-2, 2004
 • ნ. მახვილაძე, ე. პავლოვიჩი, ს. კორინთელი, ც. კორინთელი, ლ. ქაჯაია. საქართველის ზრდასრული მოსახლეობის განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. ცნობარი გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტების ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტი (IIZ DVV), თბილისი, 2003
 • ფ. წოწკოლაური. სავაჭრო საწარმოთა ორგანიზაცია და მართვა, სახელმძღვანელო, თსუ, (თანაავტორი), 1999
 • გამოფენები, ბაზრობები, კონფერენციები, სემინარები საქართველოსა და მსოფლიოში. ყოველწლიური ცნობარი (შემდგენელი ე. პავლოვიჩი). ტექინფორმი, 1998-1999
 • ფ. წოწკოლაური. ვაჭრობის მართვა (სახელმძღვანელო), თსუ. 1991
 • ნ. მახვილაძე, შ. ფიჩხაძე, ტ. სიხარულიძე, ნ. პაპაშვილი. საფეიქრო მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1986 წ.

ტექინფორმის ელექტრონული გამოცემები

 • კომპაქტ-დისკი „საქართველოს კომპანიები“, (ქართულ-ინგლისური).
 • კომპაქტ-დისკი „Your Georgia“, (შენი საქართველო), (ინგლისურენოვანი).
 • კომპაქტ-დისკი „ინოვაციური საქართველო“ (ქართულ-ინგლისური)
 • კომპაქტ-დისკი „საქმიანი საქართველო“ (Business Georgia), (ქართულ-რუსულ-ინგლისურ ენებზე).
 • კომპაქტ-დისკი „ქართული რეფერატული ჟურნალი“.